POMORSKA KUŹNIA TALENTÓW

„Pomorska Kuźnia Talentów – doskonalenie
i certyfikacja kompetencji pracowników”

szkolenia i doradztwo

 

 

UWAGA! 

ZAPRASZAMY OSOBY PO 45 ROKU ŻYCIA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU KOMPUTEROWYM, ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WEDŁUG METODOLOGII IPMA ORAZ  SZKOLENIU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” uruchomiło kolejny projekt - "Pomorska Kuźnia Talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza.

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zameldowanych na terenie województwa pomorskiego. Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników po 45. roku życia (choć nie tylko ich).

W ramach projektu zainteresowany będzie miał możliwość skorzystać z bezpłatnej sesji doradczej z jednym ze specjalistów w której zostaną określone potrzeby doskonalenia zawodowego w kontekście predyspozycji i talentów. Następnie uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego z proponowanych przez nas szkoleń.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji

W celu umówienia się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Biurami Projektu w Sopocie przy Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie pod numerem (58) 524 50 50, email a.gulbinska@swp.gda.pl lub w Gdańsku- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza pod numerem (58) 305 23 25, email: biuro@rigp.pl

Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w godzinach popołudniowych w dni pracujące oraz soboty - dwa razy w tygodniu przez 3 miesiące.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Do wyboru jest jedno z następujących szkoleń:


1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kurs przygotowuje do uznanej międzynarodowo certyfikacji IPMA (International Project Management Association) i przeznaczony jest głównie dla osób pracujących planujących pracę na stanowiskach kierowniczych. Praca w trybie projektowym jest coraz częściej spotykanym sposobem organizacji pracy, dlatego program kursu obejmuje m.in.:

- model fazowy cyklu życia projektu

- strukturę podziału pracy

- metody planowania sieciowego

- planowanie zasobów, kosztów i harmonogramu projektu

- zarządzanie zespołem, konfliktem, ryzykiem, roszczeniami.

Kurs kończy się certyfikatem IPMA.

Zajęcia odbywają się w pięciu weekend'owych zjazdach w piątek po godzinach pracy uczestników oraz w sobotę i niedzielę (8h)

Więcej...


2. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE


Kurs uczący posługiwania się technologią IT, urządzeniami peryferyjnymi komputera i popularnymi aplikacjami; obejmuje m.in.:

- tworzenie, edycję, formatowanie i przechowywanie dokumentów

- przeprowadzanie powtarzalnych obliczeń

- sporządzanie wykresów i raportów finansowych

- tworzenie i wykorzystywanie baz danych

- wykorzystywanie technik graficznych


Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem ECDL uznawanym w całej Unii Europejskiej.

Więcej...


3. KOMPETENCJE JĘZYKOWE


Proponujemy kursy języków: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w grupach 8-osobowych, a więc umożliwiających skuteczną i sprawną naukę. Kursy adresowane są do osób z podstawową, bierną znajomością języka obcego, nastawione na przejście na samodzielne porozumiewanie się w pracy zawodowej. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu Europejskiego Paszportu Językowego i otrzymają zaświadczenie EPJ - dokument rozpoznawany w całej UE, zawierający dane o umiejętnościach i planach właściciela w zakresie języków obcych (zgodnie z jednolitym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Zajęcia odbywają się w piątek po godzinach pracy uczestników (4h) oraz w sobotę (6h)

Więcej...

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Gulbińska: tel. (58) 524 50 50, email: a.gulbinska@swp.gda.pl

Zapraszamy też na http://www.kuzniatalentow.info.pl/

  

PLIKI DO POBRANIA

 

 

 

Ulotka informacyjna

Regulamin Udziału w Projekcie

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE Nr L 63 z 28.02.2004 r.)

Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE Nr L 10 z 13.01.2001 r.)

 

 

 

Projekt Pomorska kuźnia talentów – doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


                                                                                            

 

Karta zainteresowania projektem Pomorska Kuźnia Talentów

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość