Na Pomoc Pracy

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne".

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej pracowników zagrożonych utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych w pomorskich firmach oraz osób już zwolnionych w wyniku tych procesów i zmian gospodarczych i dostosowanie ich potencjału zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem projektu jest konsorcjum składające się z: Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku oraz Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.

ZAPRASZAMY:

- osoby zagrożone utratą pracy wskutek zmian modernizacyjnych i adaptacyjnych w firmie,
- pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
- osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, które w okresie 6 miesięcy utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

Projekt realizowany jest od 15.07.2010 do 31.03.2012.

W ramach projektu realizowane są nastepujące działania:

- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne (Indywidualny Plan Działania)
- pośrednictwo pracy
- poradnictwo psychologiczne
- szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania wniosku
- przyznanie dotacji rozwojowej, indywidualny coaching biznesowy, przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
- kursy i szkolenia zawodowe 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU <-kliknij

Chętnych zapraszamy do Stacjonarnego Centrum Wsparcia, które mieści się pod adresem: 

ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak)
80 - 855 Gdańsk, Piętro XIII pokój 1316

Informacji zasięgnąć można również pod telefonem: (58) 307 45 38 oraz e-mailem:  napomocpracy@rigp.pl

Dokumentacja dla uczestników dostępna jest na stronie www.napomocpracy.woj-pomorskie.pl

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość