Młodzi na podbój rynku pracy!

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 48 osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, należących do grupy NEET z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z FOCUS-TRAINING INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI, w okresie od 01.09.2017 do 30.10.2018.

 

Nasza oferta:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, należące do grupy NEET (bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu oraz szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni) z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zakres wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe
 3. Certyfikowane Kursy/Szkolenia zawodowe
 4. Pośrednictwo Pracy
 5. Staże zawodowe

 

Dodatkowe:

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem umożliwiającym uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). 

Staże zawodowe mając na celu utrwalenie praktycznych umiejętności nabytych podczas kursów/szkoleń.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania opieki nad dzieckiem/osobą zależną a także z usług Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 09-10.2017

Wyłonienie Uczestników nastąpi w dwóch turach: 11.2017 i 01.2018.

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu: 

Formularz zgłoszeniowy 

lub

 • zadzwonić pod numer tel. 602 250 398 - p. Sławomir Malec
 • wysłać maila na adres:

   swiecie@swp.gda.pl

 • zgłosić się osobiście w biurze projektu: 

Inkubator Przedsiębiorczości

Biuro nr 10

ul. Chmielniki 2B 

  • Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z:

 

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie: 

 


 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 598 298,50 zł

Kwota dofinansowania: 568 383,57 zł

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość