Kierunek - biznes: jak pomóc studentom w założeniu firmy

 

O projekcie:

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Miejskim Centrum Przedsiębiorczości w Gijon (Hiszpania) realizował projekt innowacyjny z komponentem międzynarodowym. Jego celem był wzrost zdolności do uruchamiania działalności gospodarczej wśród młodych osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki.

Projekt koncentrował się na opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu nowego programu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla przyszłych młodych przedsiębiorców, który może funkcjonować równolegle lub w uzupełnieniu do dotychczas stosowanych narzędzi i będzie zwiększał szansę na trwałość i wzrost założonych przedsiębiorstw.
 
Zapraszamy do zapoznania się z filmowym przewodnikiem po projekcie:

 

Dla kogo?

Użytkownikami nowoopracowanego produktu byli pracownicy pomorskich Powiatowych Urzędów Pracy, natomiast jego odbiorcami niezatrudnione młode osoby (poniżej 26 roku życia), będące w trakcie ostatniego roku nauki w wymiarze wieczorowym lub zaocznym, zamieszkałe w województwie pomorskim, zainteresowane założeniem własnej firmy.

Kierunek biznes – postawy przedsiębiorcze młodych osób:

 

Efekty projektu:

 Działania projektowe pozwoliły na opracowanie programu wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości, składającego się z:

 • Produkt pośredni Nr 1: Program i scenariusz Warsztatu Inicjującego Pomysły Biznesowe (oparty jest na rozwiązaniach i doświadczeniach partnera ponadnarodowego).
 • Produkt pośredni Nr 2: Metodologia Poradnictwa Zawodowego ukierunkowanego na wstępną konfrontację pomysłu biznesowego, badanie kompetencji i dobór miejsca stażu menadżerskiego.
 • Produkt pośredni Nr 3: Metodologia Stażu Menedżerskiego oparta o współpracę z mentorem, który w trakcie stażu wspiera stażystę w procesie uruchamiania własnej działalności (metodologia adaptuje częściowo doświadczenia partnera ponadnarodowego).
 • Produkt pośredni Nr 4: Program i scenariusz Symulacji Biznesowej – nowe narzędzie edukacyjne oparte o platformę internetową, służące przećwiczeniu decyzji związanych z prowadzeniem firmy w symulowanych warunkach biznesowych (koncepcyjnie zbudowane na bazie doświadczeń hiszpańskich).
 • Produkt pośredni Nr 5: Metodologia Doboru Szkoleń i Doradztwa uzupełniających luki kompetencyjne wskazane w trakcie poradnictwa zawodowego, staży menadżerskich i potwierdzone wynikami Symulacji Biznesowej.


Na podstawie wyników ewaluacji poddano walidacji 2 produkty pośrednie, które uzyskały akceptację Sieci Tematycznej, i są obecnie upowszechniane wśród instytucji rynku pracy:

 • Produkt pośredni Nr 3: Metodologia Stażu Menedżerskiego oparta o współpracę z mentorem, który w trakcie stażu wspiera stażystę w procesie uruchamiania własnej działalności (metodologia adaptuje częściowo doświadczenia partnera ponadnarodowego).
 • Produkt pośredni Nr 4: Program i scenariusz Symulacji Biznesowej – nowe narzędzie edukacyjne oparte o platformę internetową, służące przećwiczeniu decyzji związanych z prowadzeniem firmy w symulowanych warunkach biznesowych (koncepcyjnie zbudowane na bazie doświadczeń hiszpańskich). Symulacja biznesowa dostępna jest na stronie www.zagrajwbiznes.pl


Do pobrania: Modułowy program wsparcia w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. „Program Kierunek Biznes”
 

Realizatorzy projektu:

 • Lider projektu, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku - to organizacja pozarządowa z ponad 15 letnim doświadczeniem we wspieraniu przedsiębiorczości. Stowarzyszenie zrealizowało ponad 50 projektów w obszarze rynku pracy, w tym projekty międzynarodowe skoncentrowane na wymianie doświadczeń, np. „Dobre praktyki we wspieraniu przedsiębiorczości” czy „Doskonalenie kompetencji zarządzania biznesem i współpracy” (Interreg III).
   
 • Partner krajowy projektu - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - jest organizacją samorządu gospodarczego, skupiającą przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże gospodarki.
   
 • Partner ponadnarodowy projektu - Centrum Przedsiębiorczości w Gijon - to prekursor systemowego i kompleksowego podejścia do wspierania przedsiębiorczości w Hiszpanii. Działa w regionie nadmorskim borykającym się z kryzysem w przemyśle stoczniowym, zwolnieniami grupowymi, stosunkowo dużym bezrobociem wśród młodzieży, licznymi procesami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jego doświadczenia wykorzystane zostały przy opracowaniu nowych narzędzi.

   

Szczegóły i kontakt:

Iwona Różniak, Kierownik projektu
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
Oddział Terenowy w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12 A, tel. 58 785 39 50, iwona.r@swp.gda.pl

Strona internetowa projektu www.kierunek-biznes.pl

Symulacja Biznesowa www.zagrajwbiznes.pl


 

Projekt „Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość